DotSatoshi 互联网交换规则

1. Üldsätted

1.1. Käesolev leping kehtestab Interneti-teenuse kaudu e-raha vahetamise teenuste osutamise korra.

1.2. Interneti-teenus tähendab Interneti-ressurssi elektroonilise ja digitaalse raha vahetamiseks – võrgus hostitud DotSatoshi.com.

1.3. Kasutaja on era- või juriidiline isik, kes on avaldanud soovi kasutada Interneti-teenuse DotSatoshi teenuseid.

1.4. Kasutajat ja DotSatoshi Interneti-ressurssi, kui neile ühiselt viidatakse, nimetatakse osapoolteks.

1.5. Pooled lepivad kokku, et käesoleval elektroonilisel kujul sõlmitud lepingul on samasugune juriidiline jõud kui paberdokumendil ning see reguleerib suhteid Kasutajate (füüsilisest või juriidilisest isikust) ja teatud tüüpi teenuseid osutava poole (DotSatoshi) vahel.

1.6. Leping – avalik pakkumine, mille kasutaja registreerib, esitades taotluse Interneti-teenuse DotSatoshi veebiressursi kaudu Interneti-teenuse DotSatoshi.com pakutavate teenuste osutamiseks.

 

2. Lepingu objekt

2.1. DotSatoshi Interneti-ressurss pakub käesoleva lepingu lõikes 4 nimetatud teenuseid tingimusel, et kasutaja järgib kõiki käesoleva lepingu lõikes 9 välja töötatud standardeid ja järgib neid. Nende osutamise kord määratakse kindlaks Interneti-ressursi DotSatoshi sisemiste eeskirjadega, mis on määratletud käesoleva lepingu punktis 5.

2.2. Kasutaja kasutab DotSatoshi Interneti-ressursi teenuseid oma kulul maksete tegemiseks vastavalt Lepingus määratletud tingimustele.

 

3. Poolte õigused ja kohustused

3.1. DotSatoshi Interneti-teenus on kohustatud:

3.1.1. Teostage Interneti-rahakottide Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money ja muude süsteemide virtuaalvaluutade konverteerimine vastavalt käesolevas lepingus sätestatud standarditele.

3.1.2. Pakkuge kasutajatele DotSatoshi Interneti-teenust kasutades rahaliste tehingute tegemisel mis tahes tuge (tehnilist ja informatiivset).

3.1.3. Säilitage teostatud vahetustehingute kohta üksikasjaliku teabe anonüümsus (kasutajate isikuandmed, vahetusoperatsiooni toimumise aeg, summa, muu teave) ja väljastage seda ainult neid tehinguid teinud kasutajatele. Makseteenuste süsteemidega eri suundades tehtud rahatehingute andmed on staatuses "Konfidentsiaalne" ja ei kuulu avalikustamisele.

3.1.4. Ärge edastage teavet sooritatud tehingute kohta kolmandatele isikutele. Erandiks võivad olla järgmised juhtumid:

  • kui Interneti-teenuse DotSatoshi asukohas asuv kohus on teinud asjakohase otsuse, mis on jõustunud;
  • kui on saabunud taotlus ametlikelt õiguskaitseorganitelt ja finantsjärelevalveasutustelt, kes täidavad oma tööd DotSatoshi Interneti-teenuse asukohas;
  • eelpool loetletud partnerettevõtete (online maksesüsteemide) juhtidega ühendust võttes.

3.1.5. Võtke arvesse andmeid Kasutajatele antud boonuste ja allahindluste kohta.

3.1.6. Tagada rahaliste vahendite ülekanne Kasutaja või kolmanda isiku kontole 24 tunni jooksul alates pretensiooni laekumisest käesoleva lepingu punktides 3.2.5, 5.4, 5.5, 5.6 toodud juhtudel.

 

3.2. Kasutaja peab:

3.2.1. Pakkuge usaldusväärset teavet ja üksikasju kiirete sularahatehingute jaoks.

3.2.2. Näita täpset teavet kasutatava e-posti aadressi kohta.

3.2.3. Annab võimaluse saada oma veebimeilile süsteemiteateid. Teil on juurdepääs Internetile arvuti, nutitelefoni ja muude elektroonikaseadmete abil. Kasutage DotSatoshi Interneti-ressursiga turvalise ühenduse loomiseks viirusetõrjeprogrammide uusimaid versioone.

3.2.4. Järgige täpselt kõiki selle lepingu tingimusi.

3.2.5. Teatage DotSatoshi Interneti-ressursi administratsiooni juhtudest, kui ülekantud summasid ei ole täielikult või osaliselt saaja või kolmanda osapoole kontole kantud. Ja ka käesoleva lepingu punktides 5.4, 5.5 ja 5.6 loetletud pretsedentide kohta. Vajalik teade tuleb administratsioonile saata ühe kuu jooksul alates raha laekumise hetkest. Kui need tingimused ei ole täidetud, jäävad kõik vaidlustatud summad DotSatoshi Interneti-teenuse käsutusse.

3.2.6. Järgige seadusandlikke akte, mis reguleerivad Internetis rahatehingute tegemise eeskirju.

3.2.7. Ärge kasutage liikluse petmiseks ühtegi süsteemi.

 

3.3. Interneti-teenusel DotSatoshil on õigus:

3.3.1. Peatage ajutiselt tegevused Interneti-teenuse täiustamiseks või tõrkeotsinguks.

3.3.2. Volitatud organisatsioonide nõudmisel ülaltoodud maksesüsteemide haldamine või Kasutaja kaebus ebaseaduslike (pettuslike) toimingute kohta, et peatada vahetustehing kuni kõigi nüansside selgitamiseni.

3.3.3. Määrake oma äranägemisel vahetustehingute allahindlused.

3.3.4. Määrake lõpetatud vahetustoimingu eest kinnipeetava vahendustasu summa.

3.3.5. Keelduda potentsiaalsele Kasutajale teenuste osutamisest, ilma tema tegevust ja motiive selgitamata.

3.3.6. Saada Kasutajalt vahetustehingut kinnitavad andmed e-posti, nutitelefoni abil, ekraanipildi elektroonilisest veebirahakotist juhuks, kui vahetus viidi lõpule vea tõttu.

3.3.7. Katkestage igasugune suhtlus Kasutajaga, kui ta on ebaviisakas, esitab küsimusi, mis ei ole arutlusteemaga seotud, ei anna tehnilise toe teenusele vajalikku teavet.

3.3.8. Blokeerida vahetustehing, lähtudes punktidest 5.4, 5.5, 5.6 ja Tingimustest.

3.3.9. Blokeerige kõik toimingud ja ärge andke Kasutajale raha enne, kui tema isik on tuvastatud.

3.3.10. Punktis 3.2.7 toodud kohustuste mittejärgimisel on administratsioonil õigus blokeerida seda punkti rikkunud Kasutaja, samuti üleminekute allikas/generaator.

3.3.11. Kasutaja põhjendamatu rikastumise korral Interneti-teenuse DotSatoshi elektroonilise rahaga või kolmandate osapoolte süsteemidega e-raha vahetamiseks. Saidivahetaja DotSatoshi.com administratsioonil on õigus peatada tehing kuni kõigi põhjuste ja asjaolude selgitamiseni, samuti hüvitada ebamõistlikult laekunud rahalised vahendid ja neile DotSatoshi Interneti-teenuse või kolmandate osapoolte vahetusteenuste omandiõigused. .

 

4. Osutatud teenused

4.1. Interneti-teenus DotSatoshi vahetab pangaasutusi kasutades elektroonilist raha, selliseid maksesüsteeme nagu: Bitcoin, Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money ja teisi, mille nimekiri on saidile postitatud.

 

5. E-raha vahetamise eeskirjad

5.1. Tehingud algavad alles pärast vahetamiseks mõeldud raha laekumist Kasutajalt. Kui kasutaja tehtud taotlusele vastavaid rahalisi vahendeid ei krediteerita 20 minuti jooksul, tühistab DotSatoshi.com soojusvaheti turvateenistus taotluse automaatselt. Kui makse laekumine rakendusele toimus pärast määratud aja (krüptovaluuta puhul 90 minutit) möödumist, toimub see kasutajalt raha krediteerimise ajal kehtiva kursiga.

5.2. Toiming loetakse sooritatuks pärast raha ülekandmist Kasutaja määratud kontole.

5.3. Kasutaja ei saa algatatud tehingut katkestada ega vahetamiseks saadetud raha tagastada.

5.4. Kui laekub summa, mis ei ühti taotluses märgitud summaga, võib DotSatoshi Interneti-teenus vahetust edasi lükata ja tehingu ümber arvutada vastavalt tegelikult laekunud rahalistele vahenditele. Pärast seda, kui Kasutaja on pöördunud tehnilise toe poole, makske punkti 3.2.5 alusel välja tegelikult krediteeritud summa toimingu tegemise hetkel kehtinud kursiga.

5.5. Kui Kasutaja määras kehtetud või blokeeritud andmed, siis vahetusoperatsioon katkeb. Vahendid kantakse Kasutaja kontole tema tehnilise toe taotluse alusel vastavalt punktile 3.2.5.

5.6. Kui Kasutaja muutis makse märkmeid või tegi makse teiselt kontolt, võib see toiming blokeerida. Sellises olukorras toimub raha tagastamine pärast Kasutaja nõudmist punkti 3.2.5 alusel.

5.7. Kui klient saab bitcoini krüptovaluutat, sõltub toimingu (raha laekumise) tõestuse aeg täielikult bitcoini süsteemist. See protsess võib kesta 15 minutist paari päevani, olenevalt Bitcoini võrgu koormusest. Vahetusteenus ei vastuta Bitcoini võrgu tehingute ja kinnituste kiiruse eest.

5.8 Igal juhul peetakse tagasimakse tegemisel kinni vahendustasu 5%, välja arvatud p 9.9.

 

6. Poolte tagatised ja vastutus

6.1. Interneti-teenus DotSatoshi ei kanna materiaalset ja moraalset vastutust kasutaja poolt teenuse funktsioonide ebakompetentse kasutamise eest, samuti valearvestuste eest, mida ta teeb elektroonilise teabe vahetamise standardvormi mis tahes üksuste täitmisel. rahalised vahendid. Isegi kui raha laekus valele kontole, ei toimu tühistamist ega tagasimakset.

6.2. Interneti-teenus DotSatoshi ei vastuta kaotsimineku või kadumise eest, mille põhjuseks oli Kasutaja suutmatus kasutada vajalikke seadmeid täielikult või osaliselt.

6.3. DotSatoshi Interneti-teenus ei vastuta pankade ja maksesüsteemide tegevuse eest, mille tagajärjel tekkisid vead või tehingute viivitused.

6.4. Interneti-teenus DotSatoshi ei vastuta Kasutaja kulude, kahjude või saamata jäänud kasumi eest, mis on tingitud Kasutaja ekslikest ideedest tariifide, tehingu tasuvuse ja muude subjektiivsete küsimuste kohta.

6.5. DotSatoshi Interneti-teenus ei vastuta teistsugust laadi kulude eest, mis tekkisid vigade / viivituste tõttu elektrooniliste ülekannete või maksete tegemisel;

6.6. Kasutaja tõendab, et ta on raha seaduslik omanik, tal on seaduslik alus vahetustehingutes osaleva e-raha kasutamiseks.

6.7. Kasutaja kohustub hüvitama kolmandatele isikutele kahjud, mis on tekkinud internetiteenuse funktsionaalsuse mittesihipärase kasutamise korral.

6.8. Kasutaja garanteerib, et ta on Interneti-teenuse kasutamise ajal saanud täisealiseks vastavalt kasutaja asukohariigi seadustele.

 

7. Teabe muutmine

7.1. DotSatoshi Interneti-teenuse administratsioon võib seda lepingut igal ajal täiendada või muuta. Sel juhul jõustuvad kõik muudatused pärast nende saidile postitamist.

 

8. Vääramatu jõud

8.1. Lepingu sõlminud pooled vabanevad igasugusest vastutusest oma kohustuste täitmata jätmise / täitmisega viivitamise eest, kui on aset leidnud vääramatu jõud. Need on seotud: loodusõnnetuste, ametivõimude tegevuse, vaenutegevuse, tulekahju, plahvatuse, terrorirünnaku, üleujutuse, mässu, häkkerite rünnaku, massiliste tsiviilrahutustega. Nende hulka kuuluvad ka töö puudumine või rike elektrivõrgus, piiratud juurdepääs Internetile ja sideteenustele, teistele süsteemidele ja võrkudele.

 

9. Börsitehingute tegemise kohustuslikud tingimused

9.1. Keelatud on kasutada DotSatoshi Interneti-teenuse funktsioone, mis on seotud ebaseaduslike või petturlike tegevustega. Kasutaja nõustub sellega kahtlase päritoluga e-raha muutmise katsete puhul. Sellele kohaldatakse karistusmeetmeid vastavalt selle riigi seadustele, mille territooriumil vahetustehing tehti.

9.2. Interneti-teenusel DotSatoshi on õigus edastada andmeid pettuste kohta, kui nende ebaseaduslikkus on pädevate organisatsioonide, asjakohaste maksesüsteemide administratsioonide poolt nõuetekohaselt tõendatud, kannatanud isikute nõuded.

9.3. Vahetustoimingu tingimus on raha ülekandmine Kasutajale kuuluvast elektroonilisest rahakotist. Samal ajal vastutab kasutaja raha laekumise allikate seaduslikkuse eest, kuna DotSatoshi Interneti-teenus ei ole kohustatud nende päritolu kontrollima ja kontrollima.

9.4. Interneti-teenus DotSatoshi ei vastuta kolmandate isikute poolt Kasutaja juhiste alusel tehtud toimingute eest.

9.5. Kasutaja, klõpsates nuppu "Nõustun vahetusreeglitega", nõustub tingimusteta nõustuma kõigi käesoleva lepingu tingimustega.

9.6. Klõpsates nupul "Nõustun vahetusreeglitega", nõustub kasutaja tingimusteta läbima kontrolliprotseduuri Interneti-teenuse administraatori esimesel nõudmisel.

9.7. Isiku tuvastamisega nõustub Kasutaja Interneti-teenusega läbi viima Kasutaja kohta mis tahes uuringuid, mida Interneti-teenus vajalikuks peab. Interneti-teenus võib oma äranägemisel nendesse uuringutesse kaasata kolmanda osapoole.

9.8. Klõpsates nupul “Nõustun vahetusreeglitega”, nõustub Kasutaja tingimusteta kõigi aadresside AML-i kontrollimisega, millega Interneti-teenus suhtleb, sooritades Kasutaja loodud toiminguid.

9.9. Internetiteenusel on õigus nõuda Kasutaja täielikku tuvastamist, kui Kasutaja määratud rahakoti aadress võib olla kuidagi seotud:

  • Darkneti turg;
  • Petturlik vahetus;
  • Ebaseaduslik teenus;
  • segamisteenus;
  • lunaraha;
  • pettus;
  • Varastatud mündid.

Kui ühendused tuvastatakse, tagastatakse raha pärast kontrollimist saatja andmetele (miinus võrgutasu raha ülekandmisel).

 

 

Telegrammi bot alates Dotsatoshi on tagatis turvalisuse ja suure kiirusega cryptocurrency konverteerimise operatsioone.

Telegram bot