1. ზოგადი დებულებები

1.1. ეს შეთანხმება ადგენს ინტერნეტ სერვისით ელექტრონული ფულის გაცვლის სერვისების მიწოდების პროცედურას.

1.2. ინტერნეტ სერვისი ნიშნავს ინტერნეტ რესურსს ელექტრონული და ციფრული ფულის გაცვლისთვის - DotSatoshi.com, რომელიც განთავსებულია ქსელში.

1.3. მომხმარებელი არის კერძო ან იურიდიული პირი, რომელმაც გამოთქვა სურვილი ისარგებლოს ინტერნეტ სერვისით DotSatoshi.

1.4. მომხმარებელი და DotSatoshi ინტერნეტ რესურსი, ერთობლივად მოხსენიებული, მოიხსენიება როგორც მხარეები.

1.5. მხარეები თანხმდებიან, რომ ეს შეთანხმება, დადებული ელექტრონული ფორმით, აქვს იგივე იურიდიული ძალა, როგორც ქაღალდის დოკუმენტი და არეგულირებს ურთიერთობას მომხმარებლებს (ფიზიკური ან იურიდიული პირი) და გარკვეული ტიპის სერვისების მიმწოდებელ მხარეს (DotSatoshi) შორის.

1.6. შეთანხმება - საჯარო შეთავაზება, რომელსაც მომხმარებელი არეგისტრირებს ინტერნეტ სერვისის DotSatoshi ვებ რესურსის მეშვეობით განაცხადის წარდგენით DotSatoshi.com-ის მიერ მოწოდებული სერვისების მიწოდების მიზნით.

 

2. ხელშეკრულების ობიექტი

2.1. DotSatoshi ინტერნეტ რესურსი უზრუნველყოფს ამ შეთანხმების მე-4 პუნქტში მითითებულ სერვისებს, იმ პირობით, რომ მომხმარებელი იცავს და მიჰყვება ამ შეთანხმების მე-9 პუნქტში შემუშავებულ ყველა სტანდარტს. მათი უზრუნველყოფის პროცედურა განისაზღვრება ამ შეთანხმების მე-5 პუნქტით განსაზღვრული ინტერნეტ რესურსის DotSatoshi-ის შიდა რეგლამენტით.

2.2. მომხმარებელი იყენებს DotSatoshi ინტერნეტ რესურსის მომსახურებებს, რათა განახორციელოს გადახდები მათ ხარჯზე ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების დაცვით.

 

3. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები

3.1. DotSatoshi ინტერნეტ სერვისი ვალდებულია:

3.1.1. განახორციელეთ ონლაინ საფულეების Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money და სხვა სისტემების ვირტუალური ვალუტების კონვერტაცია წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული სტანდარტების დაცვით.

3.1.2. გაუწიეთ მომხმარებლებს ნებისმიერი მხარდაჭერა (ტექნიკური და საინფორმაციო) DotSatoshi ინტერნეტ სერვისის გამოყენებით ფულადი ტრანზაქციების განხორციელების პროცესში.

3.1.3. შეინარჩუნეთ დეტალური ინფორმაციის ანონიმურობა დასრულებული გაცვლითი ტრანზაქციების შესახებ (მომხმარებელთა პირადი მონაცემები, როდის განხორციელდა გაცვლითი ოპერაცია, მისი ოდენობა, სხვა ინფორმაცია) და გასცეთ იგი მხოლოდ იმ მომხმარებლებს, რომლებმაც განახორციელეს ეს ტრანზაქცია. საგადახდო სერვისების სისტემებთან სხვადასხვა მიმართულებით ფულადი ტრანზაქციების შესახებ მონაცემებს აქვს „კონფიდენციალური“ სტატუსი და არ ექვემდებარება გამჟღავნებას.

3.1.4. არ გადასცეთ ინფორმაცია დასრულებული ტრანზაქციების შესახებ მესამე პირებს. გამონაკლისი შეიძლება იყოს ასეთი შემთხვევები:

  • თუ DotSatoshi ინტერნეტ სერვისის ადგილზე მდებარე სასამართლომ მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება, რომელიც შევიდა ძალაში;

  • თუ მიღებულია მოთხოვნა ოფიციალური სამართალდამცავი ორგანოებიდან და ფინანსური ზედამხედველობის დაწესებულებებიდან, რომლებიც ასრულებენ თავიანთ სამუშაოს DotSatoshi ინტერნეტ სერვისის ადგილზე;

  • ზემოთ ჩამოთვლილი პარტნიორი კომპანიების (ონლაინ გადახდის სისტემები) ხელმძღვანელებთან დაკავშირებისას.

3.1.5. გაითვალისწინეთ მომხმარებლებისთვის გაცემული ბონუსების და ფასდაკლების მონაცემები.

3.1.6. ამ შეთანხმების 3.2.5, 5.4, 5.5, 5.6 პუნქტებში მითითებულ შემთხვევებში უზრუნველყოს მომხმარებლის ან მესამე მხარის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვა საჩივრის მიღებიდან 24 საათის განმავლობაში.

 

3.2. მომხმარებელმა უნდა:

3.2.1. მიაწოდეთ სანდო ინფორმაცია და დეტალები სწრაფი ნაღდი ოპერაციებისთვის.

3.2.2. აჩვენეთ ზუსტი ინფორმაცია გამოყენებული ელ.ფოსტის მისამართის შესახებ.

3.2.3. მიეცით შესაძლებლობა მიიღოთ სისტემური შეტყობინებები თქვენს ონლაინ ფოსტაზე. გქონდეთ წვდომა ინტერნეტზე კომპიუტერის, სმარტფონის და სხვა ელექტრონული აღჭურვილობის გამოყენებით. გამოიყენეთ ანტივირუსული პროგრამების უახლესი ვერსიები DotSatoshi ინტერნეტ რესურსთან უსაფრთხო კავშირის დასამყარებლად.

3.2.4. მკაცრად დაიცვან წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა პირობა.

3.2.5. აცნობეთ DotSatoshi ინტერნეტ რესურსის ადმინისტრაციას ნებისმიერი შემთხვევის შესახებ, როდესაც გადარიცხული თანხები, მთლიანად ან ნაწილობრივ, არ არის ჩარიცხული მიმღების ან მესამე მხარის ანგარიშზე. ასევე ამ შეთანხმების 5.4, 5.5 და 5.6 პუნქტებში ჩამოთვლილ პრეცედენტებზე. საჭირო შეტყობინება ადმინისტრაციას უნდა გაეგზავნოს თანხის ჩარიცხვის მომენტიდან ერთი თვის განმავლობაში. თუ ეს პირობები არ დაკმაყოფილდება, ყველა სადავო თანხა რჩება DotSatoshi ინტერნეტ სერვისის განკარგულებაში.

3.2.6. დაიცავით საკანონმდებლო აქტები, რომლებიც არეგულირებს ონლაინ ნებისმიერი ფულადი ტრანზაქციის განხორციელების წესებს.

3.2.7. არ გამოიყენოთ სისტემა ტრაფიკის მოსატყუებლად.

 

3.3. ინტერნეტ სერვისს DotSatoshi უფლება აქვს:

3.3.1. დროებით შეაჩერეთ აქტივობები ინტერნეტ სერვისის გასაუმჯობესებლად ან პრობლემების აღმოსაფხვრელად.

3.3.2. ავტორიზებული ორგანიზაციების მოთხოვნით, ზემოთ ჩამოთვლილი გადახდის სისტემების მენეჯმენტი ან მომხმარებლის საჩივარი რაიმე უკანონო (თაღლითური) ქმედებების შესახებ, რათა შეწყდეს გაცვლითი ტრანზაქცია ყველა ნიუანსის გარკვევამდე.

3.3.3. საკუთარი შეხედულებისამებრ განსაზღვრეთ ფასდაკლებები გაცვლითი ოპერაციებისთვის.

3.3.4. დაადგინეთ საკომისიოს ოდენობა, რომელიც დაიკავებს დასრულებულ გაცვლის ოპერაციას.

3.3.5. უარი თქვით სერვისების მიწოდებაზე პოტენციური მომხმარებლისთვის მათი ქმედებებისა და მოტივების ახსნის გარეშე.

3.3.6. მიიღეთ მომხმარებლისგან მონაცემები, რომლებიც ადასტურებენ გაცვლის ტრანზაქციას ელექტრონული ფოსტის, სმარტფონის, ეკრანის ანაბეჭდის გამოყენებით ელექტრონული ონლაინ საფულედან, იმ შემთხვევაში, თუ გაცვლა დასრულებულია შეცდომით.

3.3.7. შეწყვიტეთ ნებისმიერი კომუნიკაცია მომხმარებელთან, თუ ის არის უხეში, სვამს კითხვებს, რომლებიც არ არის დაკავშირებული განხილვის თემასთან, არ მიაწვდის საჭირო ინფორმაციას ტექნიკური დახმარების სამსახურს.

3.3.8. დაბლოკეთ გაცვლითი ტრანზაქცია 5.4, 5.5, 5.6 პუნქტებისა და წესების საფუძველზე.

3.3.9. დაბლოკეთ ნებისმიერი ოპერაცია და არ მისცეთ თანხა მომხმარებელს, სანამ მისი ვინაობა არ დადგინდება.

3.3.10. თუ 3.2.7 პუნქტში მითითებული ვალდებულებები არ არის დაცული, ადმინისტრაციას უფლება აქვს დაბლოკოს მომხმარებელი, რომელმაც დაარღვია ეს პუნქტი, ასევე გადასვლების წყარო/გენერატორი.

3.3.11. მომხმარებლის გაუმართლებელი გამდიდრების შემთხვევაში ინტერნეტ სერვისის DotSatoshi ელექტრონული ფულით, ან ელექტრონული ფულის გაცვლის მესამე მხარის სისტემებით. საიტის გაცვლის DotSatoshi.com-ის ადმინისტრაციას უფლება აქვს შეაჩეროს ტრანზაქცია, სანამ არ გაირკვევა ყველა მიზეზი და გარემოება, ისევე როგორც კომპენსაცია არაგონივრულად მიღებული სახსრებისთვის და მათზე საკუთრების უფლებები DotSatoshi ინტერნეტ სერვისით ან მესამე მხარის გაცვლის სერვისით. .

 

4. გაწეული მომსახურება

4.1. ინტერნეტ სერვისი DotSatoshi ახორციელებს ელექტრონული ფულის გაცვლას, ისეთი გადახდის სისტემები, როგორიცაა: Bitcoin, Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money და სხვა, საბანკო დაწესებულებების გამოყენებით, რომელთა სია განთავსებულია საიტზე.

 

5. ელექტრონული ფულის გაცვლის წესები

5.1. ტრანზაქციები იწყება მხოლოდ მომხმარებლისგან თანხების მიღების შემდეგ, რომლებიც განკუთვნილია გაცვლისთვის. თუ მომხმარებლის მიერ გაკეთებული აპლიკაციის მიხედვით თანხები არ ჩაირიცხება 20 წუთის განმავლობაში, აპლიკაცია ავტომატურად გაუქმდება DotSatoshi.com-ის გადამცვლელის უსაფრთხოების სამსახურის მიერ. თუ განაცხადზე გადახდის მიღება მოხდა მითითებული დროის გასვლის შემდეგ (90 წუთი კრიპტოვალუტისთვის), ის განხორციელდება მიმდინარე კურსით იმ მომენტში, როდესაც თანხა დაირიცხა მომხმარებლისგან.

5.2. ოპერაცია დასრულებულად ითვლება მომხმარებლის მიერ მითითებულ ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შემდეგ.

5.3. მომხმარებელს არ შეუძლია შეაჩეროს დაწყებული ტრანზაქცია ან დააბრუნოს გაცვლისთვის გაგზავნილი თანხა.

5.4. იმ თანხის მიღების შემთხვევაში, რომელიც არ ემთხვევა განაცხადში მითითებულ თანხას, DotSatoshi ინტერნეტ სერვისმა შეიძლება გადადოს გაცვლა და გადაითვალოს ტრანზაქცია რეალურად მიღებული თანხების მიხედვით. მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი მიმართავს ტექნიკურ მხარდაჭერას, 3.2.5 პუნქტის საფუძველზე, გადაიხადეთ რეალურად ჩარიცხული თანხა იმ კურსით, რომელიც მოქმედებდა ოპერაციის დროს.

5.5. თუ მომხმარებელმა მიუთითა არასწორი ან დაბლოკილი დეტალები, მაშინ გაცვლის ოპერაცია წყდება. თანხები ირიცხება მომხმარებლის ანგარიშზე ტექნიკური მხარდაჭერის განაცხადის საფუძველზე 3.2.5 პუნქტის შესაბამისად.

5.6. თუ მომხმარებელმა შეცვალა შენიშვნები გადახდაზე ან გადაიხადა სხვა ანგარიშიდან, მაშინ ეს ოპერაცია შეიძლება დაიბლოკოს. ასეთ ვითარებაში სახსრების დაბრუნება ხდება მომხმარებლის მოთხოვნის შემდეგ 3.2.5 პუნქტის საფუძველზე.

5.7. თუ კლიენტი მიიღებს ბიტკოინის კრიპტოვალუტას, ოპერაციის დადასტურების (თანხის მიღების) დრო მთლიანად დამოკიდებულია ბიტკოინის სისტემაზე. ამ პროცესს შეიძლება 15 წუთიდან რამდენიმე დღემდე დასჭირდეს, რაც დამოკიდებულია ბიტკოინის ქსელზე დატვირთვაზე. გაცვლის სერვისი არ არის პასუხისმგებელი ბიტკოინის ქსელიდან ტრანზაქციების სიჩქარეზე და დადასტურებებზე.

5.8 ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ხდება თანხის დაბრუნება, 5%-იანი საკომისიო იკავებს თავს, გარდა 9.9 პუნქტისა.

 

6. მხარეთა გარანტიები და პასუხისმგებლობა

6.1. ინტერნეტ სერვისი DotSatoshi არ ეკისრება მატერიალურ და მორალურ პასუხისმგებლობას მომხმარებლის მიერ სერვისის ფუნქციების არაკომპეტენტურ გამოყენებაზე, ისევე როგორც არასწორ გამოთვლებზე, რომლებსაც ის აკეთებს ელექტრონული გაცვლის სტანდარტული განაცხადის ფორმის ნებისმიერი ელემენტის შევსების პროცესში. სახსრები. მაშინაც კი, თუ თანხა არასწორ ანგარიშზე ჩაირიცხა, არ არის გაუქმება ან დაბრუნება.

6.2. ინტერნეტ სერვისი DotSatoshi არ არის პასუხისმგებელი დანაკარგზე ან დაკარგვაზე, რომლის საფუძველი იყო მომხმარებლის უუნარობა გამოიყენოს საჭირო აღჭურვილობა მთლიანად ან ნაწილობრივ.

6.3. DotSatoshi ინტერნეტ სერვისი არ არის პასუხისმგებელი ბანკებისა და გადახდის სისტემების ქმედებებზე, რის შედეგადაც მოხდა შეცდომები ან ტრანზაქციის დაგვიანება.

6.4. ინტერნეტ სერვისი DotSatoshi არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ გაწეულ ხარჯებზე, ზარალზე ან დაკარგულ მოგებაზე, მომხმარებლის მცდარი იდეების გამო ტარიფების, ტრანზაქციის მომგებიანობის და სხვა სუბიექტური საკითხების შესახებ.

6.5. DotSatoshi ინტერნეტ სერვისი არ არის პასუხისმგებელი სხვა ხასიათის გაწეულ ხარჯებზე, რომლებიც წარმოიშვა ელექტრონული გადარიცხვების ან გადახდების განხორციელების შეცდომის/დაყოვნების გამო;

6.6. მომხმარებელი ადასტურებს, რომ ის არის სახსრების კანონიერი მფლობელი, აქვს ელექტრონული ფულის გამოყენების სამართლებრივი საფუძველი, რომელიც მონაწილეობს გაცვლით ოპერაციებში.

6.7. მომხმარებელი თანახმაა აანაზღაუროს მესამე პირები იმ ზიანისთვის, რომელიც წარმოიშვა ინტერნეტ სერვისის ფუნქციონირების არასწორად გამოყენების შემთხვევაში.

6.8. მომხმარებელი გარანტიას იძლევა, რომ ინტერნეტ სერვისით სარგებლობის დროს მან მიაღწია სრულწლოვანებას, იმ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, სადაც მომხმარებელი მდებარეობს.

 

7. ინფორმაციის შეცვლა

7.1. DotSatoshi ინტერნეტ სერვისის ადმინისტრაციას შეუძლია ნებისმიერ დროს შეავსოს ან შეცვალოს ეს შეთანხმება. ამ შემთხვევაში ყველა ცვლილება ძალაში შედის საიტზე განთავსების შემდეგ.

 

8. ფორსმაჟორი

8.1. მხარეები, რომლებმაც დადეს ხელშეკრულება, თავისუფლდებიან ყოველგვარი პასუხისმგებლობისგან თავიანთი ვალდებულებების შეუსრულებლობის/დაგვიანების გამო, თუ მოხდა ფორსმაჟორული მოვლენები. ისინი ეხება: სტიქიურ უბედურებებს, ხელისუფლებისგან მიღებულ აქტებს, საომარი მოქმედებების დაწყებას, ხანძარს, აფეთქებას, ტერორისტულ თავდასხმას, წყალდიდობას, ბუნტს, ჰაკერულ თავდასხმას, მასობრივ სამოქალაქო არეულობას. ისინი ასევე მოიცავს ელექტრო ქსელში მუშაობის არარსებობას ან წარუმატებლობას, შეზღუდული წვდომას ინტერნეტსა და საკომუნიკაციო სერვისებზე, სხვა სისტემებსა და ქსელებზე.

 

9. საბირჟო ოპერაციების განხორციელების სავალდებულო პირობები

9.1. აკრძალულია DotSatoshi ინტერნეტ სერვისის ფუნქციების გამოყენება, რომლებიც დაკავშირებულია უკანონო ან თაღლითურ საქმიანობასთან. მომხმარებელი თანახმაა საეჭვო წარმოშობის ელექტრონული ფულის შეცვლის ნებისმიერი მცდელობისთვის. მას დაექვემდებარება სადამსჯელო ზომები იმ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, რომლის ტერიტორიაზეც განხორციელდა გაცვლითი ტრანზაქცია.

9.2. ინტერნეტ სერვის DotSatoshi-ს უფლება აქვს გადასცეს მონაცემები თაღლითობის შესახებ, თუ მათი უკანონობა სათანადოდ დადასტურდება კომპეტენტური ორგანიზაციების, შესაბამისი გადახდის სისტემების ადმინისტრაციების, დაზარალებული მხარეების მოთხოვნების მიერ.

9.3. გაცვლის ოპერაციის პირობაა მომხმარებლის საკუთრებაში არსებული ელექტრონული საფულედან თანხის გადარიცხვა. ამავდროულად, მომხმარებელი პასუხისმგებელია იმ წყაროების კანონიერებაზე, საიდანაც თანხები მიიღება, რადგან DotSatoshi ინტერნეტ სერვისი არ არის ვალდებული შეამოწმოს და გააკონტროლოს მათი წარმოშობა.

9.4. ინტერნეტ სერვისი DotSatoshi არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის მიერ მომხმარებლის მითითებით განხორციელებულ ოპერაციებზე.

9.5. მომხმარებელი ღილაკზე „ვეთანხმები გაცვლის წესებს“ დაწკაპუნებით თანახმაა ამ ხელშეკრულების ყველა პირობის უპირობო მიღებაზე.

9.6. ღილაკზე „ვეთანხმები გაცვლის წესებს“ დაწკაპუნებით მომხმარებელი თანახმაა უპირობოდ დათანხმდეს გადამოწმების პროცედურის გავლას ინტერნეტ სერვისის ადმინისტრაციის პირველივე მოთხოვნით.

9.7. იდენტიფიკაციით, მომხმარებელი თანახმაა ინტერნეტ სერვისზე ჩაატაროს ნებისმიერი კვლევა მომხმარებლის შესახებ, რომელსაც ინტერნეტ სერვისი საჭიროდ მიიჩნევს. ინტერნეტ სერვისმა შეიძლება, თავისი შეხედულებისამებრ, ჩართოს მესამე მხარე ამ კვლევებში.

9.8. ღილაკზე „ვეთანხმები გაცვლის წესებს“ დაწკაპუნებით მომხმარებელი თანახმაა უპირობოდ დაეთანხმოს ყველა მისამართის AML შემოწმებას, რომლებთანაც ინტერნეტ სერვისი ურთიერთქმედებს მომხმარებლის მიერ შექმნილი ოპერაციების შესრულებით.

9.9. ინტერნეტ სერვისს უფლება აქვს მოითხოვოს მომხმარებლის სრული იდენტიფიკაცია, თუ მომხმარებლის მიერ მითითებული საფულის მისამართი შეიძლება დაკავშირებული იყოს:

  • Darknet Marketplace;

  • თაღლითური გაცვლა;

  • არალეგალური სამსახური;

  • შერევის სერვისი;

  • გამოსყიდვა;

  • თაღლითობა;

  • მოპარული მონეტები.

თუ კავშირები გამოვლენილია, მაშინ გადამოწმების შემდეგ, თანხები დაუბრუნდება გამგზავნის დეტალებს (ქსელის საკომისიოს გამოკლებით თანხების გადარიცხვისას).

Telegram bot საწყისი Dotsatoshi არის გარანტია უსაფრთხოებისა და მაღალი სიჩქარით cryptocurrency კონვერტაციის ოპერაციების.

ტელეგრამ ბოტი