Правила за интернет обмен на DotSatoshi

1. Общи положения

1.1. Това споразумение установява процедурата за предоставяне на услуги за обмен на електронни пари от интернет услугата.

1.2. Интернет услуга означава интернет ресурс за обмен на електронни и цифрови пари - DotSatoshi.com, хостван в мрежата.

1.3. Потребител е физическо или юридическо лице, което е изявило желание да използва услугите на интернет услугата DotSatoshi.

1.4. Потребителят и интернет ресурсът DotSatoshi, когато се споменават съвместно, се наричат Страните.

1.5. Страните се съгласяват, че това Споразумение, сключено в електронна форма, има същата правна сила като документ на хартиен носител и ще урежда отношенията между Потребителите (физическо или юридическо лице) и Страната, предоставяща услуги от определен вид (DotSatoshi).

1.6. Споразумение - публична оферта, която Потребителят регистрира чрез подаване на заявление чрез уеб ресурса на интернет услугата DotSatoshi за предоставяне на услуги, предоставяни от интернет услугата DotSatoshi.com.

 

2. Обект на споразумението

2.1. Интернет ресурсът DotSatoshi предоставя услугите, посочени в параграф 4 от настоящото Споразумение, при условие че Потребителят се придържа и следва всички стандарти, разработени в параграф 9 от настоящото Споразумение. Процедурата за предоставянето им се определя от вътрешния правилник на интернет ресурса DotSatoshi, определен в точка 5 от настоящото споразумение.

2.2. Потребителят използва услугите на интернет ресурса DotSatoshi, за да извършва плащания за своя сметка при спазване на условията, определени в Споразумението.

 

3. Права и задължения на страните

3.1. Интернет услугата DotSatoshi се задължава да:

3.1.1. Извършвайте конвертиране на виртуални валути на онлайн портфейли Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money и други системи, в съответствие със стандартите, посочени в това Споразумение.

3.1.2. Предоставяне на всякаква поддръжка (техническа и информационна) на Потребителите в процеса на извършване на парични транзакции с помощта на интернет услугата DotSatoshi.

3.1.3. Поддържайте анонимност на подробна информация за извършени обменни транзакции (лични данни на Потребителите, кога е извършена обменната операция, нейния размер, друга информация) и я предоставяйте само на Потребителите, извършили тези транзакции. Данните за парични транзакции в различни посоки със системи за платежни услуги имат статус „Поверително“ и не подлежат на разкриване.

3.1.4. Не прехвърляйте информация за извършени транзакции на трети страни. Изключения могат да бъдат такива случаи:

  • ако съдът, намиращ се по местонахождението на интернет услугата DotSatoshi, е взел подходящо решение, което е влязло в сила;
  • ако е получено искане от официални правоприлагащи органи и институции за финансов надзор, извършващи работата си на мястото на интернет услугата DotSatoshi;
  • при контакт с ръководителите на фирми партньори (системи за онлайн плащане), изброени по-горе.

3.1.5. Вземете предвид данните за бонусите и отстъпките, предоставени на Потребителите.

3.1.6. Осигурете прехвърлянето на средства по сметката на Потребителя или трето лице в рамките на 24 часа от получаване на рекламацията в случаите, посочени в точки 3.2.5, 5.4, 5.5, 5.6 от настоящото Споразумение.

 

3.2. Потребителят трябва:

3.2.1. Осигурете надеждна информация и подробности за бързи парични транзакции.

3.2.2. Покажете точна информация за използвания имейл адрес.

3.2.3. Осигурете възможност за получаване на системни съобщения до вашата онлайн поща. Имайте достъп до Интернет с помощта на компютър, смартфон и друго електронно оборудване. Използвайте най-новите версии на антивирусните програми, за да установите защитена връзка с интернет ресурса DotSatoshi.

3.2.4. Спазвайте стриктно всички условия на това Споразумение.

3.2.5. Уведомявайте администрацията на интернет ресурса DotSatoshi за всички случаи, когато преведените суми, изцяло или частично, не са кредитирани по сметката на Получателя или трето лице. А също и за прецедентите, изброени в параграфи 5.4, 5.5 и 5.6 от настоящото споразумение. Необходимото предизвестие трябва да бъде изпратено до администрацията в рамките на един месец от момента на заверяване на средствата. Ако тези условия не са изпълнени, всички спорни суми остават на разположение на интернет услугата DotSatoshi.

3.2.6. Придържайте се към законодателни актове, които регулират правилата за извършване на всякакви парични транзакции онлайн.

3.2.7. Не използвайте никакви системи за измама на трафика.

 

3.3. Интернет услугата DotSatoshi има право да:

3.3.1. Временно спрете дейности, за да подобрите интернет услугата или за отстраняване на неизправности.

3.3.2. По искане на оторизирани организации, управлението на платежните системи, изброени по-горе, или оплакване на Потребителя за всякакви незаконни (измамни) действия, с цел спиране на обменната транзакция до изясняване на всички нюанси.

3.3.3. Определете по свое усмотрение отстъпки за обменни транзакции.

3.3.4. Задайте размера на комисионната, която ще бъде удържана за извършената обменна операция.

3.3.5. Откажете да предоставяте услуги на потенциален потребител, без да обясните действията и мотивите им.

3.3.6. Получавайте от Потребителя данни, потвърждаващи транзакцията за обмен, като използвате електронна поща, смартфон, екранна снимка от електронен онлайн портфейл, в случай че обменът е завършен поради грешка.

3.3.7. Прекъснете всяка комуникация с Потребителя, ако е груб, задава въпроси, които не са свързани с темата на дискусия, не предоставя необходимата информация на службата за техническа поддръжка.

3.3.8. Блокирайте обменната транзакция въз основа на клаузи 5.4, 5.5, 5.6 и Правилника.

3.3.9. Блокирайте всяка операция и не давайте пари на Потребителя, докато самоличността му не бъде идентифицирана.

3.3.10. При неспазване на задълженията, посочени в точка 3.2.7, Администрацията има право да блокира Потребителя, който е нарушил тази клауза, както и източника/генератора на преходи.

3.3.11. В случай на необосновано обогатяване на Потребителя с електронни пари на интернет услугата DotSatoshi или системи на трети страни за обмен на електронни пари. Администрацията на сайта-обменник DotSatoshi.com има право да спре транзакцията до изясняване на всички причини и обстоятелства, както и обезщетение за неоснователно получени средства и права на собственост върху тях от интернет услугата DotSatoshi или услуги за обмен на трети страни .

 

4. Предоставени услуги

4.1. Интернет услугата DotSatoshi извършва обмен на електронни пари, такива платежни системи като: Bitcoin, Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money и други, използвайки банкови институции, чийто списък е публикуван на сайта.

 

5. Правила за обмяна на електронни пари

5.1. Транзакциите започват само след получаване на средства от Потребителя, които са предназначени за обмен. Ако средствата съгласно заявката, направена от потребителя, не бъдат кредитирани в рамките на 20 минути, приложението автоматично се анулира от службата за сигурност на обменника DotSatoshi.com. Ако получаването на плащане в приложението е настъпило след изтичане на определеното време (90 минути за криптовалута), то ще бъде извършено по текущия курс към момента на кредитиране на средствата от Потребителя.

5.2. Операцията се счита за завършена след прехвърляне на средства по сметката, посочена от Потребителя.

5.3. Потребителят не може да прекъсне инициираната транзакция или да върне парите, изпратени за обмен.

5.4. В случай на получаване на сума, която не съответства на сумата, посочена в приложението, интернет услугата DotSatoshi може да забави обмена и да преизчисли транзакцията според действително получените средства. След като Потребителят е подал молба за техническа поддръжка, въз основа на клауза 3.2.5, изплаща действително кредитираната сума по курса, който е бил в сила по време на операцията.

5.5. Ако Потребителят посочи невалидни или блокирани данни, операцията по обмен се прекъсва. Средствата се кредитират по сметката на Потребителя въз основа на неговото заявление за техническа поддръжка в съответствие с точка 3.2.5.

5.6. Ако потребителят промени бележките към плащането или извърши плащането от друга сметка, тази операция може да бъде блокирана. В такава ситуация връщането на средствата се извършва след искане на Потребителя въз основа на клауза 3.2.5.

5.7. Ако клиентът получи биткойн криптовалута, моментът на доказване на операцията (получаване на средства) зависи изцяло от биткойн системата. Този процес може да отнеме от 15 минути до няколко дни, в зависимост от натоварването на биткойн мрежата. Обменната услуга не носи отговорност за скоростта на транзакциите и потвържденията от биткойн мрежата.

5.8 Във всеки случай, когато се извършва възстановяване, се удържа комисионна от 5%, с изключение на клауза 9.9.

 

6. Гаранции и отговорност на Страните

6.1. Интернет услугата DotSatoshi не носи материална и морална отговорност за некомпетентното използване на функциите на услугата от Потребителя, както и грешни изчисления, които той прави в процеса на попълване на елементи от стандартния формуляр за заявление за обмен на електронни финансови средства. Дори ако парите са били кредитирани в грешната сметка, няма анулиране или възстановяване.

6.2. Интернет услугата DotSatoshi не носи отговорност за загуба или загуба, в основата на която е невъзможността на Потребителя да използва необходимото оборудване изцяло или частично.

6.3. Интернет услугата DotSatoshi не носи отговорност за действията на банките и платежните системи, в резултат на които са възникнали грешки или забавяне на транзакциите.

6.4. Интернет услугата DotSatoshi не носи отговорност за разходите, загубите или пропуснатите ползи от Потребителя, дължащи се на погрешни представи на Потребителя относно тарифите, рентабилността на транзакцията и други субективни въпроси.

6.5. Интернет услугата DotSatoshi не носи отговорност за направените разходи от различно естество, възникнали поради грешки/закъснения при извършване на електронни преводи или плащания;

6.6. Потребителят доказва, че е законен собственик на средствата, има законови основания за използване на електронни пари, които участват в обменни транзакции.

6.7. Потребителят се съгласява да обезщети трети лица за вреди, възникнали в случай на неправилно използване на функционалността на интернет услугата.

6.8. Потребителят гарантира, че към момента на използване на Интернет услугата е навършил пълнолетие, в съответствие със законите на държавата, в която се намира Потребителят.

 

7. Промяна на информация

7.1. DotSatoshi Internet Service Administration може да допълва или променя това Споразумение по всяко време. В този случай всички промени влизат в сила след като бъдат публикувани на сайта.

 

8. Непреодолима сила

8.1. Страните, които са сключили Договора, се освобождават от всякаква отговорност за неизпълнение/забавяне на изпълнението на задълженията си, ако са настъпили форсмажорни обстоятелства. Те се отнасят до: природни бедствия, актове, получени от властите, избухване на военни действия, пожар, експлозия, терористична атака, наводнение, бунт, хакерска атака, масови граждански вълнения. Те включват също липса или неизправност в електрическата мрежа, ограничен достъп до интернет и комуникационни услуги, до други системи и мрежи.

 

9. Задължителни условия за извършване на борсови сделки

9.1. Забранено е използването на функциите на интернет услугата DotSatoshi, свързани с незаконни или измамни дейности. Потребителят се съгласява, че за всеки опит за смяна на електронни пари със съмнителен произход. Той ще бъде обект на наказателни мерки според законите на страната, на чиято територия е извършена обменната сделка.

9.2. Интернет услугата DotSatoshi има право да прехвърля данни за измами, ако тяхната незаконосъобразност е надлежно доказана, от компетентни организации, администрации на съответните платежни системи, изискванията на пострадалите лица.

9.3. Условието за обменната операция е прехвърлянето на средства от електронен портфейл, притежаван от Потребителя. В същото време Потребителят носи отговорност за законността на източниците, от които са получени средства, тъй като интернет услугата DotSatoshi не е длъжна да проверява и контролира произхода им.

9.4. Интернет услугата DotSatoshi не носи отговорност за каквито и да било операции, извършени от трети страни по инструкции на Потребителя.

9.5. Потребителят, като щракне върху бутона „Съгласен съм с правилата за обмен“, се съгласява с безусловното приемане на всички условия на това Споразумение.

9.6. С натискане на бутона „Съгласен съм с правилата за обмен“, потребителят се съгласява безусловно да се съгласява да премине процедурата за проверка при първо искане на администрацията на интернет услугата.

9.7. С идентифицирането си, Потребителят се съгласява Интернет услугата да проведе всяко проучване относно Потребителя, което Интернет услугата счита за необходимо. Интернет услугата може по свое усмотрение да включи трета страна в тези проучвания.

9.8. С натискането на бутона „Съгласен съм с правилата за обмен“, Потребителят се съгласява безусловно да се съгласява с AML проверката на всички адреси, с които интернет услугата взаимодейства чрез извършване на операции, създадени от Потребителя.

9.9. Интернет услугата има право да поиска пълна идентификация на Потребителя, ако адресът на портфейла, посочен от Потребителя, може по някакъв начин да бъде свързан с:

  • Darknet Marketplace;
  • Измамна размяна;
  • Незаконна услуга;
  • миксираща услуга;
  • откуп;
  • измама;
  • Откраднати монети.

Ако се идентифицират връзки, след проверка средствата ще бъдат върнати на данните на подателя (минус комисионна от 10%).

 

 

Телеграм бот от Дотсатоши е гаранция за сигурност и висока скорост на операциите по конвертиране на криптовалути.

телеграма бот